پایه های درختان هسته دار

این پایه‌ها ازروسیه منشاء گرفته است و تحت پتنت امریکاست. امتیاز انحصاری تکثیر این پایه‌ها توسط نهالستان گهربار دریافت و برای اولین بار به ایران وارد و پس از طی دوران قرنطینه، سلامت و عاری از ویروس بودن آن‌ها مورد گواهی سازمان حفظ نباتات کشور واقع شد.

 

cryssize

اندازه نهایی درختان روی پایه های سری کریمیسک در مقایسه با سایر پایه های هسته دار