ایست مالینگ۲۶، (EM 26)

استقرار این پایه نسبت به پایه M9 بیشتر و گاهی اوقات درختانی بزرگتر از M9 تولید می­کند. خاک­های سنگین یا خاک‌های با زهکشی ضعیف را تحمل نمی­کند. مقاوم به سرما، حساس به آتشک و پوسیدگی طوقه است.