مالینگ مرتون ۱۱۱، (MM 111)

فرم درختان بر روی این پایه قائم و رو به بالا می‌باشد و اندازه نهایی درخت بر روی این پایه 90-80 درصد درختان استاندارد می‌باشد. عملکرد پایه سیب MM111 متوسط، سازگار به انواع خاک‌ها، متحمل به خشکی و آتشک، متحمل به پوسیدگی طوقه، پاجوش‌دهی کم، مقاوم به شته مومی سیب و آسیب‌های زمستان، این پایه در مقایسه با پایه MM106، سیستم ریشه گسترده‌ای تولید و دارای استحکام خوبی است. حساس به خاک‌های غرقابی و حساسیت متوسط به ویروس لکه حلقوی گوجه‌فرنگی در این پایه گزارش شده است.