مالینگ مرتون 106-(MM 106)

اندازه درخت بر روی این پایه 80-70% درختان استاندارد است، از ویژگی این پایه عملکرد بسیار بالا، پاجوش‌دهی کم، سازگاری با خاک‌های لومی و شنی لومی، ریشه‌زایی مناسب، باردهی زودتر نسبت به سایر پایه‌های نیمه پاکوتاه، استقرار مناسب، تحمل متوسط تا زیاد به خشکی، سرما و مقاومت به شته مومی سیب می‌باشد. حساسیت متوسط به شرایط غرقابی و عدم زهکشی مناسب در این پایه گزارش شده است.