ام 9-( EM9 EMLA)

درختان روی این پایه حدود 25 تا 30 درختان استاندارد رشد میکنند.نیازمند خاک غنی و تا حدی متحمل به سرما،بسیار زود باره و پر محصول، رنگ پذبری میوه ها عالی، بندرت پاجوش تولید می‌کند و مقاوم به پوسیدگی فایتوفترایی طوقه است. توانایی این پایه در تولید میوه‌هایی باکیفیت بالا ازنظر رنگ و اندازه منجر به استفاده بسیار گسترده آن‌ها در تمام مناطق کشت سیب جهان شده است. ریشه­های پایه‌ی ام 9 شکننده بوده بنابراین درختان روی این پایه­ها در تمام طول زندگی نیاز به قیم دارند . آبیاری تکمیلی برای این پایه نیز توصیه می­شود.