ام 9 تی 337- M9, T337

نتاجی جدید از ام 9، زودباردهی و اندازه بزرگ میوه را القا می­کند و تأثیری مشابه پایه سیب EMLA 9 روی همه پیوندک­ها دارد. مقاوم به پوسیدگی فایتوفترایی. با محدوده وسیعی از خاک­ها به‌جز خاک­های شنی و سبک سازگار بوده و به‌طور وسیعی در باغ­های با تراکم بالا کشت می­شود حساس به سفیدک ، نیازمند قیم و آبیاری تکمیلی بخصوص در خاک‌های سبک .