ژنوا ۴۱ ، (Geneva 41)*

اندازه درختان روی این پایه ۴۰-۳۰ درصد اندازه استاندارد است. پایه‌ای جدید با عملکرد بالا، سازگار به اکثر خاک‌ها، مقاومت بالا به بیماری‌های پوسیدگی طوقه و آتشک، زودبارده، از لحاظ اندازه و عملکرد مشابه پایههای G16 و M9، نیازمند قیم. این پایه به دلیل تولید میوه خوب و مقاومت در برابر آتشک میتواند جایگزین مناسبی برای پایه M9 باشد.

*سازگاری پایه های ژنوا  با شریط آب و هوایی ایران در این شرکت در دست بررسی است.