سنت جولین -St. Julien

سنت جولین -St. Julien

پرکاربردترین پایه برای آلو ، نیمه پاکوتاه ، اگرچه در خاک های خوب و در آب و هوای خوب (با آفتاب و بارندگی مناسب) می تواند تا حدودی قوی تر باشد. درختان آلو بر روی پایه های سنت جولین بعد از 3 الی 4 سال بارور می شوند. پایه سنت جولین مناسب برای طیف وسیعی از شرایط خاکی هستند و به خاک های گچی نیز مقاوم هستند.