بی¬ای 29-(BA 29)

بی¬ای 29-(BA 29)

پایه‌ی انتخابی در فرانسه است. نسبت به پایه­های Quince A  و OHF333 اندکی پر رشدتر است.مناسب کشت‌ متراکم، حساسیت پایینی به ویروس­ها، سازگاری بسیار خوبی با شرایط مختلف خاک بخصوص خاک­های بسیار سنگین، آهکی و همچنین مناطق خشک ، بسیار متحمل به خاک­های مرطوب، استقرار نسبتاً خوب، زودبارده و کارایی عملکرد بالا، مقاومت به سرما تا 20- درجه سانتی‌گراد، به زوال گلابی تحمل متوسطی داشته و مقاومت آن به گال طوقه و نماتد زخم ریشه بالا است. به قارچ عسلی ریشه مقاومت متوسطی دارد.به کلروز آهن بسیار حساس بوده و مقاومت آن به آتشک نیز پایین است.