گزیلا 17-GiSelA17

گزیلا 17-GiSelA17

  P. canescens x P. avium

درختی تا حدی بزرگتر از گیزلا 6 و گیزلا 13 با عملکرد مشابه یا تاحدودی کمتر از گیزلا 6 تولید می کند. میوه با کیفیت بالا،زود بارور و جایگزین مناسبی برای ماکزما 14 می باشد. مناسب ارقام خود بارور، نسبت به پایه گیزلا 5 سازگاری بیشتری به شرایط خاکی و آب و هوایی دارد . به ویروس های   PDV and PNRSVمتحمل تر است.