گزیلا 13-GiSelA14

گزیلا 13-GiSelA14

   Schattenmorelle x P. cansecens

قدرت رشدی مشابه یا کمی بیشتر همراه با ظرفیت عملکرد مشابه با پایه گیزلا 6 دارد. زودبارور، پر محصول و میوه های با کیفیت بهتر تولید میکند. فاقد پاجوش، درختانی با زاویه باز تر تولید میکند. سازگاری خوبی با ارقام متفاوت دارد. این پایه به خوبی در خاک مستقر می گردد و پاجوش های کمی دارد.