گزیلا 12-GiSelA12

گزیلا 12-GiSelA12

P. cerasus x P. canescens

جایگزین مناسبی برای گزیلا 5 و 6 ،  سایز درخت شبیه گزیلا 6  است. در مناطقی با باد بیشتر و رطوبت بیشتر از گزیلا 6 مناسب تر است.  پربار و زودرس و محصول اولیه بالایی تولید می کند. در شرایط هوای گرم مقاومتر است ضمن اینکه بسرمای زمستان نیز مقاومت بیشتری دارد. به ویروس های  PDV and PNRSV  تحمل بیشتری دارد.   اندازه و کیفیت مناسب میوه با هرس مناسب به دست می آید. با طیف گسترده‌ای از خاک ها سازگار و تا حدودی استقرار بهتر از گیزلا6، ساختار درخت باز و گسترش یافته و شاخه های جدید به راحتی تشکیل می شوند. سازگاری پیوندک هنوز مشکلی ایجاد نکرده است.