گزیلا 6-GiSelA

گزیلا 6-GiSelA

   P. cerasus x P. canescens

قدرت رشدی نسبتا زیاد حد واسط گیزلا 5 و مازارد. ، مدیریت آسان ، متناسب باغات نیمه متراکم ، تراکم معمول کاشت آن 800 تا 1200 درخت در هکتار،  این پایه با وجود قدرت رشدی متوسط بسیار زودبارور، پتانسیل بالای تولید بر روی این پایه تا بلوغ ادامه دارد، بنابراین هرس مناسب برای حفظ نسبت برگ به میوه و اندازه مناسب میوه ضروری می باشد. کیفیت بالای میوه با ارقامی با بهره وری متوسط به سمت پایین میسر می شود،  برای طیف گسترده ای از انواع خاک ها از سبک تا سنگین بسیار مناسب می باشد، هرچند زهکشی خوب ضروری می باشد.