گزیلا 5-GiSelA5

گزیلا 5-GiSelA5

Prunus cerasus X Prunus canescens

 پایه مناسب برای انواع خاکها و شرایط آب و  هوایی است اما در خاک های غنی و آبیاری مناسب رشد و تولید بهتری دارد. اندازه  درختاین حدود 50 درصد مازاد با توجه به قدرت متوسط این پایه همراه با تولید زیاد میوه است. برای افزایش کیفیت میوه بایستی هرس و مدیریت این پایه با دقت زیادی انجام گیرد. پایه گیزلا 5 در صورت کاشت در خاک حاصلخیز و انجام هرس مناسب می تواند برای کاشت با تراکم بالا گزینه مناسبی باشد. برای آلبالو نیز پایه مناسبی است.