گزیلا 3 -GiSelA3

گزیلا 3 -GiSelA3

 کوتاهترین پایه ار سری پایه های گزیلا است . برای کشت های سوپر متراکم داخل گلخانه ها و یا  زیر سایبان مناسب است و باید در خاکهای غنی کاشته شود. درخت پر محصول که نباید با ارقام خودگشن پیوند زده شود.