کوئینز الینه-Quince Eline

پایه جدید گلابی، بسیار زود بارور، سازگار با اکثر ارقام گلابی، مقاومت بیشتر به سرما، عملکرد و رشد مشابه کویینز سی، زنگار کمتر در ارقام حساس نظیر کنفرانس، پوست میوه صاف تر و شفاف تر، تحت لیسانس انحصاری شرکت گهربار