واویت (Wavit) (وانگهایم) Wavit® Prudom(S)

واویت (Wavit) (وانگهایم) Wavit® Prudom(S)

آلو اروپایی (Prunus domestica) به عنوان پایه آلو سازگاری بسیار خوبی دارد، برای زردآلو نیز کاربرد دارد. درخت نیمه قوی ایستاده، تقریباً شبیه به سنت جولین یا کمی کوچکتر، نسبت به سنت جولین کمی زودرس تر  مناسب برای طیف وسیعی از شرایط خاکی و به خاک های گچی نیز مقاوم است. عملکرد نسبتا بالا فاقد پاجوش و سیستم ریشه ای خوب با برخی ریشه های اصلی قوی و بسیار مقاوم در برابر سرمای زمستان است.