کریمیسک ۸۶ ( Kuban 86) ( Krymsk 86)

از تلاقی  Prunus cerasifera × P. Persica به دست آمده، از ویژگی‌های این پایه استقرار خوب، تحمل خاک سنگین و مقاوم به سرما و خشکی می‌باشد. سازگار با زردآلو، هلو، بادام، آلو و شلیل. مقاومت نسبی به شانکر باکتریایی، نماتد گره ریشه و نماتد زخم ریشه، مناسب برای اصلاح و تجدید کاشت در محل باغات قدیمی. در برخی ارقام باعث کاهش نیاز سرمایی می شود؛ سیستم ریشه بسیار قوی و گسترده با استقرار مناسب؛ مناسب خاکهای نامرغوب و مشکلدار از مقاومت به ph بالای خاک و خاکهای شور؛ مناسب برای تولید بادام در خاکهای با زه کش نامطلوب.