جی ان-GN

محصولی از اسپانیا ، هیبرید است از بادام و هلو، درختی پر رشد و قوی. مناسب ارقام هلو، شلیل، بادام و برخی ارقام آلو، سازگاری کمتر به خاکهای آهکی نسبت به GF، متحمل به شوری و کلروز، مقاومت بیشتر به نماتدها،