جوناگو رد سوپرا- Jonagored Supra

منشا: بلژیک، موتانت انواع جوناگورد، رنگ پوست میوه قرمز تیره، میوه بزرگ (با قطر 85 میلی‌متر)، میوه با ماندگاری بالا، قدرت رشدی خوب، تریپلویید، به دلیل خودناسازگاری نیازمند رقم گرده افشان مثل گرانی اسمیت یا آیدارد.