فوجی- Fuji

منشا : ژاپن، رنگ پوست قرمز تا نارنجی ،رنگ زمینه سبز مایل به زرد، میوه خوش عطر و بسیار ترد و شیرین و آبدار، نیازمند آفتاب کافی، متحمل به سرما تا -23°C، نیاز سرمایی 350-400 ساعت، دیررس، خودناسازگار و نیاز به رقم گرده افشان مثل گرانی اسمیت یا رد دلیشز دارد