آیدارد- Idared

منشا: آمریکا، رنگ پوست قرمزتیره تا نارنجی ، میوه خوش عطر و بسیار ترد و شیرین و آبدار، بسیار زود بارده و پر بار، میان رس و زودگل، بدلیل زود گلی گرده افشانی بسیار عالی است، انبار مانی بسیار خوب دارد