رد السوات - RedElswoutBel-El

منشا : بلژیک، درخت بسیار پررشد و قوی، دیر گل،بسیار زود بارده و پربار در صورت تنک کافی و مناسب بدون سال آوری، زود رس، میوه: رنگ پوست قرمز تیره با هاله های سبز مایل به زرد، ترد و شیرین و آبدار، تا حدودی خودگشن، اما کشت پلی نایزر مناسب نظیر برابرن، گالا، گلدن دلیشز و گرانی اسمیت توصیه می شود.