گرانی اسمیت - Granny Smith

رنگ پوست سبز تیره تا روشن با نقاط سفید، ترش مزه و ترد وآبدار، دیر رس با نیاز سرمایی 400-500 ساعت و مناسب مناطق با زمستان ملایم، گرده افشان مناسب: فوجی، گالا، ایدارد، گلدن دلیشز، برابرن ، پایه مناسب: M9