پینوا - Pinova

منشا : آلمان ، درخت متوسط ، زود بارده و بسیار پربار با سال آوری احتمالی، دیررس، دیپلوِید و دگرگشن، نیازمند گرده زا  نظیر رد دلیشز

میوه: سایز متوسط تا درشت و تا حدودی کشیده، رنگ زمینه پوست زرد با هاله های قرمز مایل به صورتی، خوش عطر، بسیار ترد تا کمی سفت، شیرین و آبدار، انبارمانی متوسط

نیاز سرمایی اندک  مقاومت خوب به سرما