برابرن ماریل - Braeburn Marirl

منشا : نیوزیلند، درخت متوسط تا قوی، زود بارده و پر بار با سال آوری احتمالی ، میان رس میوه: سایز متوسط تا درشت، رنگ زمینه پوست زرد مایل به سبز با هاله های قرمز مایل به نارنجی، خوش عطر، بسیار ترد تا کمی سفت، شیرین و آبدار، انبارمانی خوب، مناسب اقلیم سرد تا معتدل، رقم دیپلوِید و خودگشن