سامر رد -Summered

منشا : کانادا، درخت نسبتا پررشد با فرم باز،زود بارده و پر بار گاهی سال آور که با تنک مناسب قابل کنترل است، میان رس، میوه: متوسط  با فرم گرد و کمی تخم مرغی، رنگ پوست قرمزتیره، ترد و شیرین و آبدار، انبارمانی مناسب