الستار- Elstar

منشا: هلند، درخت بسیار پررشد و قوی،  دیر گل، بسیار زود بارده و پربار در صورت تنک کافی و مناسب بدون سال آوری، زود رس

میوه: رنگ پوست قرمز روشن و صاف و یکدست  با سایز متوسط، ترد و شیرین و آبدار، انبار مانی خوب، تا حدودی خودگشن، اما کشت گرده زای مناسب نظیر برابرن، گالا، گلدن دلیشز و گرانی اسمیت توصیه می شود.