الستار قرمز - Red Elstar

منشا: هلند، درخت متوسط تا قوی، زود بارده و پر بار ، دیررس میوه: درشت، رنگ پوست قرمز با لکه های زرد مایل به سبز ، خوش عطر، ترد و شیرین و آبدار، انبارمانی متوسط