دیانا دلکرف - Delcorf Diana

خود ناسازگار، پر محصول

میوه شیرین، ترد و آبدار