ویلتون رد جوناپرینس-Wilton'sRed Jonaprince

تریپلویید، میوه قرمز تیره با گوشت ترد و آبدار، زود بارده با عملکرد بسیار خوب، خودناسازگار، رقم گرده افشان مناسب گالا، گرانی اسمیت، ایدارد، الستار
پایه مناسب: M9