نوویا جوناگلد - NovojoJonagold

تریپلویید و خودناسازگار رنگ پوست قرمز تیره، آبدار و ترد، با انبار مانی طولانی نیازمند خاک غنی، نسبتا دیر گل و زود بارده، نیاز نوری کمتر از سایر ارقام، مناسب محل نیم سایه یا زیر شید، گرده افشان مناسب : گالا، الستار، پینووا، ایدارد