جوناگلد - Jonagold

رنگ پوست قرمز َ زمینه زرد، خوش عطر، ناشی از تلاقی رقم جوناتان و گلدن دلیشز، متحمل به سرما تا -29°C، تریپلویید و خودناسازگار