شلیل ایندیپندنس-Independence

منشا: آمریکا

میوه گرد و قرمز رنگ، رنگ گوشت زرد رنگ، دیررس، هسته به پوشت چسبیده، دارای خاصیت انبارداری