رد هیون-Red Heaven (haven)

منشا: آمریکا

میان رس، پوست میوه زرد- قرمز رنگ، گوشت میوه زردرنگ،  میوه درشت و گرد، هسته جدا، کیفیت بالا، مقاوم به سرما، خود بارور