شلیل طلای قرمز - Nucipersica Red Gold

میوه قرمز و گوشت زرد رنگ،پر آب و شیرین، سفت،قرمز متمایل به زرد، میانرس،هسته جدا، مناسب تازه خوری و صنعتی،