شامپیون - Champion

درختانی افراشته، خود گشن، میوه شیرین، [خوش طعم ، مناسب تازه خوریو مصارف صنعتی،