هلو واسنبرگر - Wassenberger

میوه سفید متمایل بزرد، دیر رس، اندازه میوه متوسط ، خوش طعم