هلو آمسدن-Amsden

منشاء آمریکا، خود گشن، بسیار زودرس ، رنگ میوه سبز روشن که با هاله ای قرمز پوشیده شده، رنگ گوشت سفید، اندازه متوسط، خوش طعم، پرآب، هسته جدا، مقاومت بیشتر نسبت به عامل پیچیدگی برگ هلو
میوه سفید متمایل بزرد، دیر رس، اندازه میوه متوسط ، خوش طعم