کارینا -P.a.karina

میوه ه ای دیررس ، قرمزتیره، درشت، شیرین،پرآب،مصرف تازه خوری و صنعتی،   پر محصول،.