سانبرست-P. a. Sunburst

سانبرست-P. a. Sunburst

منشاء کانادا

درختانی افراشته که روی پایه کلت تا 3.5 متر رشد میکنند. پر محصول ، خود گشن، میوه های درشت، قرمز تیره،خیلی شیرین،مصرف تازه خوری و صنعتی،