ریور زود رس-Early Rivers

ریور  زود رس-Early Rivers

درختی خود عقیم و نیازمند گرده زا، میوه قلبی شکل تیره ، شیرین و پرآب، خیلی زود رس ، طعم واقعی میوه در زمان رسیدن کامل بهتر احساس میشود. درختی خود عقیم و نیازمند گرده زا، میوه قلبی شکل تیره ، شیرین و پرآب، خیلی زود رس ، طعم واقعی میوه در زمان رسیدن کامل بهتر احساس میشود.