بیگارو - Bigarreau Napoleon

بیگارو - Bigarreau Napoleon

قرمز تا کمی زرد،برداشت اوایل فصل خود عقیم ، حساس به شانکر و  ترک خوردگی میوه