کمپکت استلا-Compact Stella

کمپکت استلا-Compact Stella

برداشت اواسط فصل، خود بارور، گرده افشان همگانی برای سایر ارقام، نسبتا حساس به پوسیدگی ریشه، نسبتا حساس به ترک خوردگی میوه