بینگ - Bing

بینگ  - Bing

منشا   آمریکا ، پر رشد، خود ناسازگار، زودرس ، اواخر خرداد،به شرایط متفاوتی از شرایط رشد و هوای مختلف سازگار است. نیاز سرمایی 700 تا 800 ساعت دارد. دارای گوشت محکم، در مناطقی که بارش تابستان معمول است مستعد ترک خوردن میوه است، رنگ میوه قرمز تیره، سفت و پرآب،  نسبتا حساس به شانکر و پوسیدگی ریشه