کردیا - KORDIA

کردیا - KORDIA

میوه قرمز تا قهوه ای، درشت ترد و آبدار خوش طعم، خساس به ترکیگی، پر محصول، تعادل مناسب قند و اسید، قرمز تیره، خود عقیم ، بسیار مقاوم به شانکر، مقاوم در برابر ترک خوردگی  میوه.

 دوره برداشت: اواسط فصل.