بادام فراگنس

بادام فراگنس

منشا: فرانسه، درخت قوی و افراشته، پربار، متوسط گل ، نیمه سخت ، نسبت مغز 30 تا 35 درصد.