بادام تونو-

بادام تونو-

منشاء: ایتالیا، دیر گل ، پیش رس. پربار ، پوست نیمه سنگی ، نسبت مغز 35 تا 40 درصد ، باردهی بسیار خوب،زود بارده و همه سال بار