بادام سوپرنوا- Supernova

منشا: ایتالیا، خودگشن، خودسازگار، نسبتا دیرگل و متوسط رس، میوه سنگی و مغز آن با طعم خوب و به رنگ قهوه ای روشن، درصد مغز 35 تا  38 و دوقلویی آن 5 تا 8 درصد،  عادت باردهی روی اسپور