سانتارزا- Santa Rosa

منشا: کالیفرنیا، میوه بزرگ و گرد و کمی کشیده، رنگ بنقش تا قرمز تیره، گوشت میوه کهربایی، طعم میوه شیرین میخوش، تمایل به سال آوردی، زودرس، خود گرده افشان، گرده افشان مناسب برای سایر ارقام